Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Niezbędne dokumenty:

Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego wnioskodawca do wniosku powinien dołączyć: 

1. W przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia;

2. W przypadku zgonu rodzica dziecka – odpis aktu zgonu;

3. W przypadku gdy w składzie rodziny jest dziecko niepełnosprawne – orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

4. Zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

5. Prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację;

6. W przypadku gdy wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą dziecko – tytuł wykonawczy potwierdzający ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego;

7. Orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

8. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku bazowym;

9. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku bazowym;

10. Dokumenty, których okres obowiązywania przypada na rok bazowy, tj. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, decyzje ZUS, PIT-y za 2016r. (PIT -11, PIT-11a, PIT-8, PIT-28, PIT-B);

11. W przypadku otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dziecko w roku bazowym - PIT-37 za rok wcześniejszy  (patrz poz. 135) lub PIT-36 za rok wcześniejszy (patrz poz. 214);

12. W przypadku utraty dochodu - dokument potwierdzający datę i wysokość utraconego dochodu;

13. W przypadku uzyskania dochodu - zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;

14. Decyzje dotyczące przyznania stypendiów dla dzieci w roku bazowym;

15. W przypadku płacenia alimentów na rzecz innych osób spoza składu rodziny – wyrok sądowy oraz potwierdzenia wpłat za rok bazowy;

16. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w roku bazowym wyrażonej w  hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy;

17. W przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę – umowę dzierżawy;

18.Zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

19. Zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej- w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej; 

20.Kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art.127 lub art.186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12.12.2013r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

21.Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”;

22. Inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczeń rodzinnych będące przedmiotem wniosku.