Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „Rozporządzeniem RODO”, celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach:

1. Administrator Danych.

Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach. Dane kontaktowe: adres ul. Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy, tel. 32 457 47 97, adres e-mail: kancelaria@mopsrydultowy.pl

2. Inspektor Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pracownik Urzędu Miasta Rydułtowy pan Michał Sobik. Dane kontaktowe: telefon (32) 45 37 480, adres e-mail: iod@rydultowy.pl.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa lub świadczenia usług dla zainteresowanych nimi osób – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) b) Rozporządzenia RODO.

4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych.

Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być:

    • organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa),

  • dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych),

   • komercyjne podmioty finansowe (w zakresie bieżącej obsługi finansowej Administratora danych) na podstawie stosownych umów,

    • inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych             z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych).

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Okres przechowywania danych.

Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach. Jeżeli Jednolity Rzeczowy Wykaz akt nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą. Każdej z osób, której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z Rozporządzeniem RODO:

     • każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w Rozporządzeniu RODO,

    • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO – osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    • każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie.

8. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych.

Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Administrator danych zbiera minimalną ilość danych niezbędną do podjęcia działania. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie.

Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również nie stosuje profilowania danych osobowych.