Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane, które zostaną objęte Programem Aktywności Lokalnej tj. 15 osób wraz z najbliższym 30 osobowym otoczeniem, w tym dzieci (przyjmuje się że uczestnik wchodzi w skład 3 osobowej rodziny) w okresie od 01.02.2019r. do 30.04.2021r. Wzmocnieniem zawodowym zostanie objętych 10 osób, ze wskazanej grupy 15 osób będących uczestnikami projektu.

Projekt umożliwi: reintegrację społeczną uczestników projektu i przeciwdziałanie ich marginalizacji, przeciwdziałanie odbieraniu dzieci rodzinom biologicznym, zapobieganie przejmowania złego wzorca zachowań i dziedziczenia biedy, wzrost samodzielności w podejmowaniu decyzji, które obecnie są wykluczone lub zagrożone wykluczeniem, wzrost w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

Projekt zakłada wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej poprzez następujące działania:

 1. Zatrudnienie animatora społeczności lokalnej.

  Do podstawowych zadań w pracy animatora należy:

  - pobudzanie, motywowanie, mobilizowanie ludzi oraz całego środowiska do wspólnych działań w celu samodzielnego zaspokojenia ich potrzeb;

  - rozwój partnerskich relacji w środowisku lokalnym poprzez budowanie porozumień.

  Animator zorganizuje dla społeczności spotkania animacyjne polegające na wspólnym opracowaniu potrzeb i zasobów grupy/otoczenia. Efektem jego działania będzie organizacja 4 wydarzeń mających charakter integrujący, realizacja inicjatyw lokalnych wypływających z potrzeb społeczności lokalnej. Animator poprowadzi szereg działań w ramach "Wakacji na Karliku" w roku 2019 i 2020. Działania te będą prowadzone w okresie wakacyjnym, polegać będą na spotkaniach integracyjnych, które będą miały charakter edukacyjny, turystyczny, ekologiczny, turystyczny m.in. gry terenowe - miejskie, 3 wycieczki, ognisko itd.

 2. Społeczne działania aktywizujące:

  - warsztaty z psychologiem z zakresu komunikacji interpersonalnej;

  - warsztaty zarządzania czasem i budżetem domowym;

  - warsztaty autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku;

  - cykl spotkań edukacyjnych profilaktyka zdrowotna i pierwsza pomoc;

  - „Nordic Walking”–marsz po zdrowie i poprawę sprawności fizycznej;

  - zajęcia fotograficzne połączone z konkursem fotograficznym pn.: „Moje miejsce zamieszkania w obiektywie”;

  - kino na świeżym powietrzu.

 3. Edukacyjne działania aktywizujące - wsparciem będzie objęte 10 osób bezrobotnych.

  - kurs komputerowy 60h zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu w obszarze kompetencji cyfrowych;

  - kurs Ogrodnik terenów zielonych i szkolenie BHP.

 4. Zawodowe działania aktywizujące:

  - zorganizowanie 6 -cio miesięcznego stażu dla 10 osób.

 1. Olimpiada Rodzinna będzie miała za zadanie popularyzację działających na terenie miasta klubów sportowych.

 2. Wszyscy uczestnicy projektu w ramach wkładu własnego zostaną objęci wsparciem finansowym wypłacanym w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych.

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 10 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 24 osoby

Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu – 10 osób

Wartość projektu: 509 231,91zł Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa) 95%: 483 770,31zł, Wkład własny5%: 25 461,60zł

Projekt „Szansa” – program aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie osiedla Karola w Rydułtowach realizowany jest przez Miasto Rydułtowy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.