Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki
Rok 2012
 
Projekt jest adresowany do 20 osób bezrobotnych korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach z którymi zawarte zostaną kontrakty socjalne.
 
W ramach kontraktów wykorzystane zostały instrumenty aktywizujące:
1. Instrument aktywizacji edukacyjnej - kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe w zależności od wyboru uczestnika:
  - kurs florysta, bukieciarz; 
  - kurs komputerowy z elementami kasy fiskalnej;                
  - kurs opiekun osób starszych i dzieci;
  - kurs kucharz, cukiernik połączony z elementami cateringu; 
  - kurs technolog robót wykończeniowych z elementami stolarstwa meblowego. 
2. Instrument aktywizacji zdrowotnej - badania wstępne z Medycyny Pracy
3. Instrument aktywizacji społecznej:
  - trening kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzony przez psychologa;
  - trening warsztatowy wizaż ze stylizacją ubioru, 
  - trening umiejętności życiowych z elementami dobrej i taniej kuchni domowej oraz nakrywania do stołu.
4.  Instrument aktywizacji zawodowej - szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy 
i autoprezentacji przeprowadzony przez doradcę zawodowego.
5.  Wsparcie finansowe - zasiłki celowe.
 
W ramach projektu realizowany jest Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do 8 rodzin, wobec których zastosowane zostaną następujący instrumenty o charakterze aktywizującym:
1. Instrument aktywizacji zawodowej - organizacja usług wspierających, w tym: doradcy zawodowego.
2. Instrument aktywizacji zdrowotnej - warsztaty psychoterapeutyczne metodą Klanza i Gestalt.
3. Instrument aktywizacji społecznej:
  - porady psychologa i doradcy prawnego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym;
  - cykl spotkań w ramach szlifowania umiejętności takich jak trening wizażu.
4. Instrument aktywizacji edukacyjnej - kurs kroju i szycia.
 
Działania o charakterze środowiskowym w PAL to inicjatywy integracyjne obejmujące organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym czy turystycznym:
  - organizacja imprezy integracyjno - kulturalnej "Wszyscy dzieciom";
  - wycieczka integracyjno-edukacyjna "Śladami historii" - Głównym celem wycieczki będzie poszerzenie wiedzy oraz wspólny wyjazd całej grupy mający na celu integracje;
  - organizacja spotkania integracyjnego "Mikołajki w rodzinie" - na spotkanie zostaną zaproszone rodziny biorące udział w PALu; 
  - cykl spotkań edukacyjnych profilaktyka zdrowotna i pierwsza pomoc. 
 
Okres realizacji:
01.01.2012 - 31.12.2012
 
Źródła finansowania:
Łączna wartość projektu - 301 439,51zł., w tym:
  - Europejski Fundusz Społeczny i budżet państw - 263 703,89zł.
  - Wkład własny - 37 735,62zł.