Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Rok 2010

Projekt był adresowany do 20 osób bezrobotnych korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach z którymi zawarte zostaną kontrakty socjalne.
 
W ramach kontraktów socjalnych wykorzystane zostały instrumenty aktywizujące:
1. Instrument aktywizacji edukacyjnej - kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe 
w zależności od wyboru uczestnika:
  - kurs florystyka z obsługą kasy fiskalnej;
  - kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej;
  - kurs kosmetyczny z obsługą kasy fiskalnej;
  - kurs opiekun osób starszych i dzieci;
  - kurs kucharz;
  - kurs kafelkarz-posadzkarz;
  - kurs komputerowy z elementami fakturowania dla wszystkich uczestników projektu.          
2. Instrument aktywizacji zdrowotnej - badania wstępne z Medycyny Pracy;
3. Instrument aktywizacji społecznej:
  - trening kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzony przez psychologa
  - trening warsztatowy wizaż i stylista;
4. Instrument aktywizacji zawodowej - szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji przeprowadzony przez doradcę zawodowego;<
5. Wsparcie finansowe - zasiłki celowe.
 
W ramach projektu realizowany był Program Aktywności Lokalnej skierowany do 10 rodzin, wobec których zastosowane zostały następujący instrumenty o charakterze aktywizującym:
1. Instrument aktywizacji zawodowej - organizacja usług wspierających, w tym doradcy zawodowego;
2. Instrument aktywizacji zdrowotnej - warsztaty psychoterapeutyczne metodą Klanza i Gestalt;
3. Instrument aktywizacji społecznej:
  - porady psychologa i doradcy prawnego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym;
  - cykl spotkań w ramach szlifowania umiejętności takich jak trening kulinarny, wizażu itp. 
Działania o charakterze środowiskowym w PAL to:
  - inicjatywy integracyjne obejmujące organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach 
w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym czy turystycznym
  - organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej "Wszyscy dzieciom" połączonej z otwarciem placu zabaw - przy ulicy Traugutta i osiedla przy ulicy Krzyżkowickiej. 
  - wycieczka integracyjno-edukacyjna "Śladami historii" - uczestnikami były osoby z PALu wraz z dziećmi, tematem wyjazdu była historia. Głównym celem wycieczki było poszerzenie wiedzy oraz wspólny wyjazd całej grupy mający na celu integracje.
  - organizacja spotkania integracyjnego "Mikołajki w rodzinie" - na spotkanie zostały zaproszone rodziny biorące udział w PALu, które czynnie brały udział w zabawach integracyjnych, grach i konkursach oraz w spotkaniu z Mikołajem i występem artystycznym zespołu.
  - cykl spotkań edukacyjnych profilaktyka zdrowotna i pierwsza pomoc w ramach którego zostały przeprowadzone 3 spotkania prowadzone przez pracownika Instytutu Onkologii w Gliwicach poświęcone następującym tematom:
rak szyjki macicy,
rak piersi, 
pierwsza pomoc.
 
Okres realizacji:
01.01.2010 - 31.12.2010
 
Źródła finansowania:<
Łączna wartość projektu - 294 895,00zł., w tym:
- Europejski Fundusz Społeczny i budżet państw - 263 931,02zł.
- Wkład własny - 30 963,98zł.