Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki
Rok 2009
 
Projekt był adresowany do 27 osób bezrobotnych korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach z którymi zawarte zostały kontrakty socjalne. 
W ramach kontraktów wykorzystane zostały instrumenty aktywizujące:
1. Instrument aktywizacji edukacyjnej - kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe 
w zależności od wyboru uczestnika: 
  - kurs florystyka z obsługą kasy fiskalnej;
  - kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej;
  - kurs kosmetyczny z obsługą kasy fiskalnej;
  - kurs opiekun osób starszych i dzieci;
  - kurs kucharz z elementami kuchni regionalnej;
  - kurs malarz;
  - kurs komputerowy z elementami fakturowania dla wszystkich uczestników projektu.          
2. Instrument aktywizacji zdrowotnej - badania wstępne z Medycyny Pracy dla 27 osób.
3. Instrument aktywizacji społecznej: 
  - trening kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzony przez psychologa;
  - trening warsztatowy wizaż i stylista.
4. Instrument aktywizacji zawodowej - szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji przeprowadzony przez doradcę zawodowego.
5. Wsparcie finansowe - zasiłki celowe.
 
W ramach projektu realizowany był Program Aktywności Lokalnej skierowany do 15 rodzin, wobec których zastosowane zostały następujący instrumenty o charakterze aktywizującym:
1. Instrument aktywizacji zawodowej - organizacja usług wspierających, w tym: doradcy zawodowego.
2. Instrument aktywizacji zdrowotnej - warsztaty psychoterapeutyczne metodą Klanza 
i Gestalt.
3. Instrument aktywizacji społecznej:
- porady psychologa i doradcy prawnego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym;
- trening warsztatowy - wizaż, stylista;
- warsztaty dla rodziców - pedagogika zabawy.
Działania o charakterze środowiskowym w PAL to: 
- inicjatywy integracyjne obejmujące organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym czy turystycznym.
- organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej "Wszyscy dzieciom" połączona z utworzeniem placu zabaw przy parku USC jako miejsca integrującego społeczność zagrożoną marginalizacją, wykluczeniem społecznym z osiedla "Orłowiec";
- wycieczka integracyjno-edukacyjna "Śladami historii Naszej okolicy";
- wycieczka integracyjno-kultularna - spektakl teatralny;
- organizacja spotkania integracyjnego "Mikołajki w rodzinie";
- spotkanie edukacyjne "Profilaktyka zdrowotna".
W ramach Programu Aktywności Lokalnej został utworzony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny świadczący usługi doradcze przez następujących specjalistów:
psychologa, doradcę zawodowego, doradcę prawnego.
Punkt mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Raciborskiej 369, szczegółowe informacje znajdują się tablicy ogłoszeń MOPS.
 
Okres realizacji:
01.01.2009 - 31.12.2009
 
Źródła finansowania:
Łączna wartość projektu - 358 583,00 zł., w tym:
- Europejski Fundusz Społeczny i budżet państw - 320 765,17 zł.
- Wkład własny - 37 651,22zł.