Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki
 
"Razem łatwiej - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych 
w Rydułtowach" jest realizowany w latach 2008 - 2013
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Realizator projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach 
 
Opis:
Projekt jest adresowany do:
- osób bezrobotnych korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach, z którymi zawarte zostaną kontrakty socjalne.
W ramach kontraktów będą wykorzystane instrumenty aktywizujące. Projekt przyczyni się do rozbudzenia i podniesienia aktywności osób długotrwale bezrobotnych oraz podniesienie motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej oraz da możliwość zwiększenia kompetencji społecznych i zawodowych uczestników projektu.
W ramach projektu odbywać się będą treningi kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji oraz kursy zawodowe.
- osób bezrobotnych korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach które zostaną objęte Programem Aktywności Lokalnej.
W ramach Program Aktywności Lokalnej (PAL) zastosowane instrumenty o charakterze aktywizującym oraz działania o charakterze środowiskowym w PAL to inicjatywy integracyjne obejmujące organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym czy turystycznym z wyłączeniem kursów zawodowych. 
W ramach PALu powstał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, w którym porad udzielają prawnik, psycholog i doradca zawodowy.
 
Cel główny projektu:
aktywizacja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej miasta Rydułtowy. 
Cel szczegółowy:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- podniesienie motywacji do aktywności zawodowej,
- nabycie umiejętności organizacji czasu,
- wzrost samooceny,
- nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi w rodzinie. 
 
Okres realizacji:
2008 - 2013
 
Wartość projektu zgodnie z umową ramową nr UND-POKL.07.01.01-24-119/00:
Zarząd Województwa Śląskiego uchwała dokonuje podziału środków  pomiędzy jednostki realizujące projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Uchwała określa wartość projektu w danym roku.
Źródła finansowania:
2008-2011
- Europejski Fundusz Społeczny - 85% kosztów projektu
- Budżet państwa - 4,5% kosztów projektu
- Wkład własny - 10,5% kosztów projektu
2012-2013
- Europejski Fundusz Społeczny - 85% kosztów projektu
- Budżet państwa - 2% kosztów projektu
- Wkład własny - 13% kosztów projektu