Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYDUŁTOWACH

OGŁASZA CIĄGŁY NABÓR NA RODZINY WSPIERAJĄCEJ

oraz

RODZINY OCZEKUJĄCE WSPARCIA PRZEZ RODZINY WSPIERANE

w ramach trwałości projektu „Moc w rodzinie”

1. Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje art. 29, 30 i 31 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. z 2020 poz. 821 z późn. zm.).

Rodzina wspierająca to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie w:

- opiece i wychowaniu dzieci,

- prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych,

- wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,

- udzielaniem wskazówek w takich kwestiach jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej czy racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

Rodziny będą współpracowały z zespołem zarządzającym projektem.

2. Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

- ma stałe źródło utrzymania,

- ma pełnię władzy rodzicielskiej i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,

- wywiązuje się obowiązku alimentacyjnego (jeśli dotyczy),

- uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,

- przebywa na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje rodzinie wspierającej: 

- umowę na realizację zadań rodziny wspierającej, podpisywaną przez rodzinę i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach.

- udział w 2 szkoleniach, których celem będzie nabycie umiejętności efektywnej pracy z rodzinami wspieranymi oraz form udzielanej pomocy (1 szkolenie (ok. 6 h lekcyjnych) w roku) – koszt pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach w ramach projektu

- zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia rodzinie wspieranej (tj. na łączną kwotę przez cały okres trwania umowy do 2 000,00zł brutto na 1 rodzinę wspierającą). Zwrot poniesionych kosztów nastąpi na podstawie przedłożonych faktur lub rachunków wraz z oświadczeniem potwierdzającym poniesienie przez rodzinę wspierającą wydatków.

- pomoc asystentów rodzin wspieranych, wsparcie psychologiczne, 

Zgłoszenia przyjmowane są w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach ul. Raciborska 369 44-280 Rydułtowy pokój nr 5. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Rekrutację prowadzi: Sylwia Noworyta tel. 32 457 47 97 mail: kancelaria@mopsrydultowy.pl lub pracownik socjalny na dyżurze.