Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W RYDUŁTOWACH

OGŁASZA NABÓR NA 3 RODZINY WSPIERAJĄCEJ

których zadaniem będzie świadczeniem usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu „Moc w rodzinie”

 

1.     Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje art. 29, 30 i 31 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. z 2017 poz. 697).

Rodzina wspierająca to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie w:

- opiece i wychowaniu dzieci,

- prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych,

- wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,

- udzielaniem wskazówek w takich kwestiach jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej czy racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

Rodziny będą współpracowały z zespołem zarządzającym projektem.

2.     Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

- ma stałe źródło utrzymania,

- ma pełnię władzy rodzicielskiej i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,

- wywiązuje się  obowiązku alimentacyjnego (jeśli dotyczy),

- uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,

- przebywa na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

3.     Aby zostać rodziną wspierającą należy:

- złożyć osobiście w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach, bądź drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach ul. Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy następujące dokumenty:  wniosek (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i kwestionariusz osobowy – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)” i własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór ofert na pełnienie funkcji rodziny wspierającej w projekcie „Moc w rodzinie''.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje rodzinie wspierającej: 

- umowę na realizację zadań rodziny wspierającej, podpisywaną przez rodzinę i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach (umowa zostanie zawarta na okres I.2018r. do VIII.2019r.), 

- udział w 2 szkoleniach, których celem będzie nabycie umiejętności efektywnej pracy z rodzinami wspieranymi oraz form udzielanej pomocy (1 szkolenie (ok. 6 h lekcyjnych) w roku) – koszt pokrywa Miejski Ośrodek     Pomocy Społecznej w Rydułtowach w ramach projektu

- zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia rodzinie wspieranej (tj. na łączną kwotę przez cały okres trwania umowy do 2 000,00zł brutto na 1 rodzinę wspierającą). Zwrot poniesionych kosztów nastąpi na podstawie przedłożonych faktur lub rachunków wraz z oświadczeniem potwierdzającym poniesienie przez rodzinę wspierającą wydatków.

- pomoc asystentów rodzin wspieranych, wsparcie psychologiczne, 

Szczegółowych informacji oraz zgłoszenia przyjmowane są w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej                             w Rydułtowach ul. Raciborska 369 44-280 Rydułtowy pokój nr 6. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Rekrutację prowadzi: Monika Capek – pracownik socjalny  tel. 32 457 47 97 mail: mopsrydultowy@gmail.com lub pracownik socjalny na dyżurze.

 

 

Projekt „Moc w Rodzinie” realizowany jest przez Miasto Rydułtowy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych –tryb konkursowy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.