Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz poprawa funkcjonowania 10 rodzin, 20 młodych niewydolnych rodziców, 15 osób niesamodzielnych w Rydułtowach w okresie od 1.09.2017-30.08.2019 r. 

Projekt umożliwi: reintegrację społeczną uczestników projektu i przeciwdziałanie ich marginalizacji, przeciwdziałanie odbieraniu dzieci rodzicom biologicznym, zapobieganie przejmowania złego wzorca zachowań i dziedziczenia biedy, wzrost samodzielności w podejmowaniu decyzji, które obecnie są wykluczone lub zagrożone wykluczeniem, wzrost kompetencji kluczowych dzieci w zakresie: umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich oraz świadomości i ekspresji kulturalnej, wsparcie rodzin w opiece nad osobą zalezną poprzez zajęcia dla osób niesamodzielnych.

Projekt zakłada:

 1. Wsparcie i rozwój form pracy z rodziną poprzez następujące działania:
  • Asystent rodziny będzie udzielał wsparcia 10 rodzinom, będących klientami MOPS.
 2. Rodziny wspierające których zadaniem będzie aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających.
 3. Blok warsztatowy:
  • Szkolenia dla młodych i niewydolnych rodziców.
  • Warsztaty metodą Klanza i Gestalt mają na celu nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozładowanie stanu napięcia psychologiczno-fizycznego., wyciszenia.
  • Trening kulinarny - tanie gotowanie w ramach treningu uczestnicy nabędą umiejętności gospodarowania budżetem domowym.
  • Warsztaty rozwoju zainteresowań zostaną dookreślony na etapie realizacji projektu po zgłoszeniu zapotrzebowania uczestników.
  • Warsztaty psychoedukacyjne "Trening radzenia sobie z emocjami" adresowane do rodzin,w których istnieje podejrzenie występowania przemocy w rodzinie.
  • Warsztaty zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem zasad prawidłowego odżywiania się i higieny osobistej.
  • Spotkania kulturalne zorganizowane zostaną 2 wyjścia do Rydułtowskiego Centrum Kultury na wydarzenia kulturalne.
  • Zajęcia dla dzieci i młodzieży związane z umiejętnością uczenia się. W trakcie zajęć wykorzystana będzie metoda Biofeedback. Dzięki zajęciom poprawi się koncentracja uwagi, szybkość myślenia, motywacja dzieci do pracy, kreatywność i pamięć. Zajęcia te pozwolą także radzić sobie ze stresem.
 4. Utworzenie Klub seniora i realizację następujących działań:
  • ćwiczenia fizyczne pozwalające zadbać o kondycję,
  • robótki ręczne,
  • wspólne gry i zabawy usprawniające proces myślenia,
  • prelekcje z zakresu dostrzegania zagrożeń (np. „próba wyłudzenia pieniędzy metodą "na wnuczka", "na „policjanta", "na fałszywe faktury" oraz jak nie dać nabrać się na pożyczki tzw. chwilówki),
  • zorganizowane grupy samopomocy sąsiedzkiej tzw. bank usług lokalnych.
 5. Punkt konsultacji rodzinnej w ramach którego będą świadczone indywidualne porady przez psychologa, prawnika, mediatora.
 6. Działania środowiskowo – wspierające polegające na zorganizowaniu 2 festynów oraz 2 inicjatyw lokalnych (np. bal karnawałowy, mikołajki, zieleniak, miejsce integracji) wynikające z potrzeb społeczności lokalnej, a które nie zostały sprecyzowane na etapie tworzenia projektu i zostaną zgłoszone przez uczestników.

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 75 os.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 22 miejsca

Wartość projektu: 289 587,50zł Dofinansowanie (Europejski Fundusz Spoleczny, Budżet Państwa) 93%: 269 316,37zł, Wkład własny 7%: 20 271,13zł

Projekt „Moc w rodzinie” realizowany jest przez Miasto Rydułtowy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – tryb konkursowy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.