Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Celem głównym projekty jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz poprawa funkcjonowania 6 rodzin tj. 18 os. objętych asystenturą, 10 rodziców i 10 dzieci w klubie w CUS, 10 dzieci objętych pracą podwórkową. Projekt realizowany będzie od 01.09.2018r.  do 30.04.2020r.

Projekt umożliwi: reintegrację społeczną uczestników projektu i przeciwdziałanie ich marginalizacji, przeciwdziałanie odbieraniu dzieci rodzinom biologicznym, zapobieganie przejmowania złego wzorca zachowań i dziedziczenia biedy, wzrost samodzielności w podejmowaniu decyzji, które obecnie są wykluczone lub zagrożone wykluczeniem, wzrost w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

Projekt zakłada wsparcie i rozwój form pracy z rodziną poprzez następujące działania:

  1. Asystent rodziny na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu będzie udzielał wsparcia 6 rodzicom, będących klientami MOPS.

  2. Działania uliczne w formie pracy podwórkowej prowadzone dla dzieci zamieszkujących na ul. Barwna. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie różnej gamy zajęć sportowo - rekreacyjnych, kulturalnych oraz artystycznych (dostosowywane do możliwości dzieci, ich potrzeby) m.in. zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, rękodzieło artystyczne i użytkowe, zajęcia z majsterki. Stworzona zostanie nieformalna grupa dzieci i młodzieży, w ramach której będzie odbywało się wspólne odrabianie lekcji szkolnych oraz udzielanie korepetycji.

  3. Centrum Usług Społecznych adresowane do mieszkańców os. Karola, zlokalizowane będzie w budynku Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Bema 126c. W ramach którego realizowane będą następujące działania:

    -  poradnictwo indywidualne między innymi z zakresu prawa, psychologii.

    - profilaktyczne skierowane do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze tj. szkoła rodzica dla 10 os.

    -  klub dla dzieci i młodzieży w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którego adresatami będzie 10 dzieci w przedziale wiekowym 6-18 lat zamieszkujących na os. Karola i okolicy, a który będzie proponował alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Podejmowane będą działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym (w tym ruchowe), kulturalnym oraz artystycznym, wspólnego odrabiania lekcji szkolnych oraz zajęcia wyrównawcze. Działalność klubu propagować będzie pozytywne wzorce zachowań, umiejętność funkcjonowania w grupie. Klub będzie działać 20h zegarowe tygodniowo (średnio 5 dni/ tygodniowo po 4h zegarowe).

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 48 os.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 48 os.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 14 miejsc

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 14 miejsc

Wskaźnik dot. miejsc obejmuje: 1 asystenta rodziny, 2 specjalistów, 1 wychowawca/ pedagoga w pracy podwórkowej, 10 miejsc w klubie.

Wartość projektu: 184 286,11zł Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa) 93%: 171 386,08zł, Wkład własny7%: 12 900,03zł

Projekt „Droga do sukcesu– program wsparcia rodzin zamieszkujących lokale socjalne przy ulicy Barwnej oraz na Osiedlu Karola w Rydułtowach” realizowany jest przez Miasto Rydułtowy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.