Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki
Procedura przyznania świadczenia z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach
 
Podstawa  prawna:
ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tekst jednolity (Dz. U. z 2015 Nr 163) Ustawa określ rodzaje zasiłków,  kryterium dochodowe, wysokości świadczeń i zasady ich waloryzowania.
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości Z kolei system świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin gorzej sytuowanych w wychowaniu dziecka (dzieci), oraz w sytuacji kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy. Jego charakter jest mniej selektywny niż systemu świadczeń z pomocy społecznej, o czym świadczą chociażby wyższe kryteria dochodowe określające uprawnienia do świadczeń rodzinnych.
Konsekwencją tego rozróżnienia jest adresowanie pomocy społecznej do osób o najniższych dochodach. Pomoc mogą uzyskać osoby, których dochody nie są większe niż 701,00 - (dla osoby samotnie gospodarującej) lub 528,00 zł (na osobę w rodzinie)
Kiedy można otrzymać zasiłek ?
O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.
 
1.Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, związanej w szczególności z: sieroctwem; bezdomnością; bezrobociem; niepełnosprawnością; długotrwałą lub ciężką chorobą; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego; zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji osób; które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
2.Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej czyli od tzw. kryterium dochodowego.
UWAGA:
Należy pamiętać o tym, że oba wymienione warunki - pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie.
Kryterium dochodowe - jak oblicza się dochód
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które
spełniają tzw. kryterium dochodowe. Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach.
Aby ją otrzymać nie można przekraczać poniższych kwot
Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej -701,00 zł
Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie -528,00 zł
Należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu, trzeba przedstawić dochód z lutego. Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny. Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia społeczne i składni zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się również:
- kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie na rzecz innych osób (spoza rodziny), jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczeń w naturze oraz świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych.
To jak liczymy dochód, w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zależy od formy opodatkowania tej działalności. Dochód ustala się zwykle na podstawie zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy. Przyjmuje się, ze z I ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł (art. 8, ust. 9)
 
Zasiłek stały
Przysługuje:pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Całkowita niezdolność do pracy oznacza:
całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo zaliczenie do I lub n grupy inwalidów, lub -legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej.
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł, minimalna - 30 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie). Bliżej wyjaśniają to poniższy przykład.
Jedynym dochodem samotnej osoby niepełnosprawnej, calkowicie niezdolnej do pracy, jest zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 184,42 Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zt Różnica wynosi: 701 -184,42 = 516,58 zł Kwota zasiłku została ustalona na 516,58 zł
 
Zasiłek okresowy
Jest wypłacany w następujących  sytuacjach:  długotrwała choroba,  niepełnosprawność,
bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego.
Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w podobny sposób jak zasiłku stałego, tzn. od
wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego odejmuje się dochód osoby lub rodziny.
Minimalna wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.
Wprowadzono też dodatkową zasadę ustalająca minimalną kwotę zasiłku jako określony procent
różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. 
 
Zasiłek celowy
Jest wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek ten może być przeznaczony na/może pokryć: koszty zakupu żywności, leków, leczenia, kupno opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, koszty pogrzebu, bilet kredytowy. Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Pomoc dla osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe
Specjalny zasiłek celowy - może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzin o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Pomoc nie podlega zwrotowi jeśli wysokość pomocy (wartość) nie przekroczy odpowiedniego kryterium dochodowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być również przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu i części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
Pomoc: udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej. Należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (gminie, dzielnicy). Zwracając się o wsparcie przedstawiamy swoją prośbę na piśmie. Decyzja w sprawie zasiłku podejmowana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu. Poznaje jej położenie i na tej podstawę planuje pomoc - Kolejnym etapem jest podpisanie kontraktu socjalnego.
Kontrakt socjalny jest nowym elementem postępowania, który pojawia się wraz z nową ustawą o  pomocy  społecznej.  Kontrakt  spisuje  się:  w  celu  określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (...). W kontrakcie znajdzie się m.in. wyliczenie ustalonych z pracownikiem socjalnym działań, które powinna podjąć osoba/rodzina w celu poprawienia swojej sytuacji.
Pracownik socjalny ma prawo domagać się od osoby lub rodziny złożenia oświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Jeśli odmówimy złożenia takiego oświadczenia, możemy spotkać się z odmową udzielenia pomoc y- Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń (art. 109).
 
Usługi opiekuńcze
Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone */są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.
Co obejmują usługi opiekuńcze?
Usługi opiekuńcze mogą obejmować:
- pomoc w codziennych zajęciach, takich jak: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie
załatwianie spraw w urzędach itp.
- mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka,
zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, kamienie.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - np. specjalistyczne formy pielęgnacji, rehabilitacja fizyczna,
terapia.   Jest   to   szczególny   rodzaj   usług   dostosowanych   do   rodzaju   schorzenia   lub
niepełnosprawności. Są one świadczone przez specjalistów, np. pielęgniarki, rehabilitantów,
psychologów,   terapeutów.   Specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  skierowane  są  do  osób
z zaburzeniami psychicznymi są przedmiotem szczegółowej regulacji.