Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Informacja o 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych (niezdolnych do samodzielnej egzystencji)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach informuje, żeby osoby niepełnosprawne (niezdolne do samodzielnej egzystencji) udały się  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  który ustali prawa do w/w świadczenia, wniosek osoby uprawnionej, składany jest odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe albo rentę socjalną, a w przypadku pozostałych osób uprawnionych – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie będzie przysługiwało tym osobom, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, albo gdy suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie. 
Przyznanie prawa do w/w świadczenia, odmowa prawa, zmiana jego wysokości oraz stwierdzenie ustania prawa do świadczenia uzupełniającego następuje w drodze decyzji.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2019.