Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Ważne zmiany dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego !!!

 

Zmianie ulega kryterium dochodowe uprawniające do przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla wniosków rozpatrywanych na okres świadczeniowy 2019/2020.

Kryterium zostanie podwyższone do kwoty 800 zł na osobę w rodzinie.

Niezbędne dokumenty:

Aby uzyskać prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wnioskodawca do wniosku powinien dołączyć: 

1.Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej albo odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem; prawomocne wyroki sądu dot. rozwodu, separacji, alimentów zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

2.W przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia;

3.W przypadku zgonu rodzica dziecka – odpis aktu zgonu;

4.W przypadku gdy w składzie rodziny jest dziecko niepełnosprawne – orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

5. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku bazowym; lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

6. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku bazowym;

7.Dokumenty, których okres obowiązywania przypada na rok bazowy, tj. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, decyzje ZUS, PIT-y (PIT -11, PIT-11a, PIT-8, PIT-28, PIT-B);

8.W przypadku otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dziecko w roku bazowym - PIT-37 za rok wcześniejszy  (patrz poz. 135) lub PIT-36 za rok wcześniejszy (patrz poz. 214);

9.W przypadku utraty dochodu - dokument potwierdzający datę i wysokość utraconego dochodu;

10.W przypadku uzyskania dochodu - zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;

11.Decyzje dotyczące przyznania stypendiów dla dzieci.

12.W przypadku płacenia alimentów na rzecz innych osób spoza składu rodziny – wyrok sądowy oraz potwierdzenia wpłat w roku bazowym;

13.W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w roku bazowym wyrażonej w  hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy;

14.W przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę – umowę dzierżawy;

15.Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej dot. osób które ukończyły 16 rok życia;

16.Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów za ostatnie dwa miesiące ( zaświadczenie winno być wystawione w tym samym miesiącu, w którym Strona będzie składać wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego);

17.Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku bazowym;

18.Dowód osobisty lub karta pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art.186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12.12.2013r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

19.Inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będące przedmiotem wniosku.