Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Organizacje niosące pomoc osobom niepełnosprawnym

Biuro pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych piastuje od 21 listopada 2007 r. Jarosław Duda. Jednostka mieści się w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11. Na stronie internetowej biura www.niepełnosprawni.gov.pl , można dowiedzieć się wielu informacji na temat praw osób niepełnosprawnych – projekty i rozporządzenia ustaw, jak uzyskać status osoby niepełnosprawnej – opisana droga postępowania, informacje dotyczące zatrudnienia os. niepełnosprawnej – zakładanie własnej działalności, adresy zakładów pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej. Jak również wiele publikacji na tematy związanie z niepełnosprawnością.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Jednostka istnieje od 1991 roku, PFRON jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Na stronie internetowej funduszu www.pfron.org.pl , znaleźć można informacje o programach i zadaniach funduszu na bieżące lata, programach unijnych, możliwości dofinansowania i refundacji zadań. Oddziały PFRON-u, znajdują się w każdym województwie w Polsce.

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
http://www.pfon.org/

Jest stowarzyszeniem istniejącym od 2003 r., należącym do grupy organizacji non-profit, zrzeszającą stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w Polsce. Celami Forum są: tworzenie płaszczyzny współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób niepełnosprawnych oraz rodzin osób niepełnosprawnych, gdy rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia samo-reprezentację, wpływanie na politykę społeczną państwa oraz rozwiązania prawne decydujące o jakości życia osób niepełnosprawnych w wymiarze osobowym, społecznym i ekonomicznym oraz o ich równym traktowaniu…

Polski Związek Niewidomych
www.pzn.org.pl

Jest największą organizacją pożytku publicznego w Polsce działającą na rzecz ludzi niewidomych i słabo widzących. Zrzesza ponad 73 tysiące członków. Zakres działań obejmuje między innymi rehabilitację osób niewidomych i ociemniałych, ich reprezentację wobec władz i innych stowarzyszeń, edukację, działalność wydawniczą i informacyjną oraz opiekę prawną.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
www.laski.edu.pl

Towarzystwo ma na celu otaczanie niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych oraz przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z terenu całej Polski.

Polski Związek Głuchych
http://www.zgpzg.org.pl/

Organizacja powołana została w 1946 r. w celu zrzeszania osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych. Związek działa na terenie całej Polski, otacza swoją opieką i udziela pomocy około 100.000 członków i podopiecznych.

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
www.tpg.org.pl

Jest jedyną w Polsce organizacją opiekującą się osobami z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Adresatami podejmowanych przez TPG działań są wszystkie osoby głuchoniewidome, ich rodzice i opiekunowie oraz specjaliści pracujący na ich rzecz. Najważniejsze działania to: szkolenia tłumaczy-przewodników, usługi tłumaczy-przewodników dla osób głuchoniewidomych, prowadzenie Regionalnych Klubów Głuchoniewidomych, wydawanie czasopism dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, szkolenia komputerowe dla głuchoniewidomych, poradnictwo rehabilitacyjne dla osób głuchoniewidomych, rodziców i opiekunów, warsztaty arterapeutyczne dla osób głuchoniewidomych, plenery rzeźbiarskie w Centrum Rzeźby Polskiej, rehabilitacja indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych głuchoniewidomych, turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych głuchoniewidomych, stacjonarne zajęcia artystyczne, budowa ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla osób głuchoniewidomych.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
www.psouu.org.pl

Jest organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin, poprzez m.in.: inicjowanie rozwiązań prawnych, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom…

Krajowe Towarzystwo Autyzmu
www.wotkta.pwpnet.pl

Celem Towarzystwa jest inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin, w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych. Posiada oddziały na terenie Polski.

Fundacja Synapsis
www.synapsis.waw.pl

Celem Fundacji jest umacnianie więzi rodzinnych i społecznych.
Misją Fundacji jest niesienie wszechstronnej, profesjonalnej pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom poprzez: program bezpośredniej, terapeutycznej pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzinom; program wczesnej, intensywnej, środowiskowej terapii dla małych dzieci z autyzmem; program promocji misji Fundacji, problemów autyzmu, akcji charytatywnych; budowanie ogólnopolskiego systemu pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem we współpracy z organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz tej grupy społecznej, oraz administracją rządową i samorządową; wspieranie organizacji pozarządowych, inicjatyw rodzin, środowisk lokalnych - szkolenie, pomoc w tworzeniu placówek terapeutycznych, edukacyjnych i pomocowych dla dzieci i osób z autyzmem.

FAR (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji)
www.far.org.pl

Jest organizacją pożytku publicznego. Od 1988 roku prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy wózkowiczów dla wózkowiczów - a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i możliwości. Fundacja swoją działalnością skutecznie wypełnia lukę między szpitalem a domem umożliwiając wózkowiczom szybszy powrót do czynnego życia. Ważnym elementem programu FAR jest istnienie grup regionalnych.

Fundacja Fuga Mundi
www.ffm.pl

Celem Fundacji jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych…

Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
www.ofoonr.lublin.pl

Skupia organizacje z terenu całego kraju zrzeszające osoby niesprawne ruchowo i osoby działające na ich rzecz. Dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich instytucji i usług, do pełnego wykorzystania praw obywatelskich. Celem Federacji jest obrona interesów osób niesprawnych ruchowo, ich wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększenie uczestnictwa tych osób w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym…

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR)
http://www.ptsr.org.pl/

Jest to jedyna ogólnopolska organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Towarzystwo działa w oparciu o struktury lokalne i ma oddziały niemal we wszystkich większych miastach w Polsce (łącznie 21 oddziałów oraz kilkanaście kół).

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo
http://www.idn.org.pl/fpmiinr/

Obecnie podstawowym celem działania Fundacji jest aktywizacja zawodowa w zastosowaniach informatyki ciężko poszkodowanych osób niepełnosprawnych ruchowo (najczęściej bezrobotnych i biernych społecznie) poprzez naukę nowoczesnego zawodu i umiejętności praktycznego wykonywania pracy w nowym zawodzie, rehabilitację społeczną, poradnictwo i pośrednictwo pracy, monitoring zatrudnienia, pomoc psychologiczną, prawną i socjalną, a także unowocześnienie wiedzy i umiejętności, wypożyczanie sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
www.padaczka.2n.pl

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy ludziom dotkniętym padaczką we wszystkich sprawach życiowych, inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienia im opieki i ochrony prawnej.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
www.diabetyk.org.pl

Celem jest reprezentowanie interesów ludzi z cukrzycą wobec władz państwowych, organów samorządowych, służby zdrowia, towarzystw lekarskich i organizacji społecznych; - opieka i pomoc chorym na cukrzycę; ochrona interesów diabetyków w ich miejscu zamieszkania, przedszkolach, uczelniach; edukacja - organizowanie szkoleń, wydawanie czasopism "Diabetyk" i "Biuletyn Informacyjny"; organizowanie rehabilitacji i wypoczynku, lecznictwa; wspieranie osób w trudnej sytuacji materialnej. Posiada wydzielone jednostki organizacyjne.

Wrocławski Klub J
www.pzj.com.pl

Zrzesza ludzi jąkających się z Wrocławia oraz całego Dolnego Śląska, dla których jąkanie stanowiło kiedyś wielki problem, a z którym już sobie poradzili; osoby, które jeszcze mają kłopoty ze swoim funkcjonowaniem, jak również sympatyków i osoby wspierające. Wrocławski Klub J udziela informacji o wszystkim co dotyczy jąkania, a więc o profilaktyce i metodach terapii, sposobach przezwyciężania tej dolegliwości oraz o najnowszych badaniach w tej dziedzinie. Służy jako ośrodek informacyjny dla osób poszukujących specjalistycznej pomocy logopedycznej. Przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji Wrocławski Klub J prowadzi działalność popularyzatorską problemu jąkania w celu likwidacji barier istniejących między osobami jąkającymi się, a resztą społeczeństwa i kształtowania właściwych postaw w tych grupach.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
www.twk.org.pl

TWK działa na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Posiada 27 oddziałów lokalnych. Liczy 15000 członków. Misją stowarzyszenia jest rozwijanie nauki i praktyki rehabilitacji, krzewienie wiedzy w społeczeństwie o problemach niepełnosprawnych, integrowanie społeczne osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
www.tpdzg.org.pl

Podstawowe kierunki pracy TPD: organizacja zastępczych środowisk rodzinnych dla dzieci osieroconych (adopcja, organizacja rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka) prowadzona przez Krajowy i 15 wojewódzkich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych; opieka i pomoc udzielana dzieciom rodzin biednych, w tym dotkniętych bezrobociem, patologicznych, wielodzietnych, rozbitych itp. (pomoc materialna, dożywianie, poradnictwo itp.); opieka i pomoc rodzinom wychowującym dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne, w tym szczególnie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo, dzieciom na dietach eliminacyjnych (nietolerancja glutenu, mleka, fenyloketonuria) dzieciom chorym na cukrzycę insulinozależną, dzieciom z wrodzoną łamliwością kości oraz rozszczepem wargi i podniebienia; działalność opiekuńczo-wychowawcza w miejscu zamieszkania, prowadzona przez terenowe koła przyjaciół dzieci; oparta m. in. o terenowe placówki (świetlice) TPD, zaś ostatnio o intensywnie rozwijaną sieć środowiskowych ognisk wychowawczych (ok. 300 placówek) w kraju, z których codziennie korzysta ok. 15 tys. dzieci), organizują one dożywianie, pomoc w nauce, zajęcia reedukacyjno-resocjalizujące oraz, w porozumieniu z rodzinami i szkołami, dążą do eliminacji zagrożeń wychowawczych i opiekuńczych, mogących doprowadzić do powstawania i utrwalania się patologicznych zachowań naszych podopiecznych; organizacja wakacji dla dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo (w tym profilaktyczno-terapeutyczne turnusy rodzinne tzw. wczasy z pedagogiem, psychologiem) oraz dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych; prowadzenie stałych placówek, m.in.: dla dzieci z mikrozaburzeniami centralnego układu nerwowego oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym; dla dzieci, którym rodzice nie zapewniają właściwej opieki; ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego; Ośrodka Komunikacji Symbolicznej BLISS w Warszawie prowadzącego działalność w zakresie metod porozumiewania się z dziećmi ze szczególnie ciężkim porażeniem mózgowym, w wyniku którego porażone są kończyny i ośrodki mowy. TPD posiada swoje ogniwa we wszystkich województwach oraz większości powiatów, miast i gmin. Podstawową komórką organizacyjną Towarzystwa jest Koło TPD, które może prowadzić działalność zarówno w środowisku zamieszkania, jak i przy placówkach czy instytucjach. TPD prowadzi działalność edukacyjną organizując m.in. konkursy ekologiczno-plastyczne i poetyckie, przeglądy działalności artystycznej itp.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
www.integracja.org/ledge

"Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i konkursów, wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji, tworzenie i opracowywanie programów edukacyjnych do realizowania m.in. w placówkach szkolnych, tworzenie filmów edukacyjnych i kampanii społecznych, tworzenie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby niepełnosprawne w środowisku miejskim i wiejskim, wspieranie finansowe i materialne osób potrzebujących, opracowywanie i wdrażanie sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, tworzenie i prowadzenie Centrów Informacyjnych dla osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju, organizowanie, promowanie imprez i wydarzeń sportowych, promowanie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, promowanie i reklamowanie produktów, usług wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów, tworzenie i prowadzenie portali internetowych, np.: www.niepelnosprawni.pl, doradztwo personalne i pośrednictwo pracy świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych. Wydaje największy magazyn dla niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, pt.: „Integracja”.

SPINKA (Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom)
www.spinka.org.pl

Podstawowymi celami tej organizacji są: wszechstronna pomoc niepełnosprawnym członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z motoryzacją, integracja środowiska niepełnosprawnych kierowców, reprezentowanie środowiska w relacjach zewnętrznych, wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych kierowców, budowanie powszechnej świadomości społecznej o naturalnym współistnieniu, współpracy i poszanowaniu praw osób o różnym poziomie zdolności fizycznych.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
http://www.start.org.pl/

Podstawową formą jego działalności są: szkolenia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych dla osób niepełnosprawnych, organizowanie zawodów sportowych, obozów sportowych, sportowych wakacji zimowych i letnich dla młodzieży, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i imprez turystycznych.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Aleje Jerozolimskie 30, IVp., 00-024 Warszawa

Celem działania jest: poprawienie warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz ich uczestniczenie w życiu społecznym; organizowanie życia kulturalnego członków; reprezentowanie interesów członków wobec organów władz i administracji oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

Inclusion Europe
http://www.inclusion-europe.org/main.php?lang=PL&level=2&s=163&mode=section

Inclusione Europe, czyli Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin, jest organizacją działającą pod hasłem „Szacunek, Solidarność oraz Integracja osób z niepełnosprawnością umysłową". Jej obszarem działania jest kształtowanie polityki europejskiej z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych umysłowo. Współpracuje w tym celu z Parlamentem Europejskim, Radą Europy, Komisją Europejską i europejskimi organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Organizacje pracodawców

KIG-R (Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna)
http://kigr.pl

KIG-R zrzesza prawie 500 zakładów pracy chronionej o różnorodnej formie własności. Posiada swoje oddziały regionalne. Celem działania jest reprezentowanie interesów gospodarczych zakładów pracy chronionej wobec władz państwowych oraz wspieranie ich działań na rzecz rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych
www.kzrsiisn.com.pl

Zadaniem związku jest reprezentowanie interesów niepełnosprawnych spółdzielców wobec administracji rządowej i samorządowej oraz realizacja funkcji lustracyjnych i doradczych wobec zrzeszonych spółdzielni.

POPON
www.popon.pl

Jest największym związkiem pracodawców zrzeszający przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne i liczy obecnie ponad 600 członków, którzy zatrudniają łącznie około 65 000 pracowników (w tym ponad 35 000 osób niepełnosprawnych). Ma dziewięć oddziałów terenowych, którym zawdzięcza ogólnopolski zasięg.. Prowadzi m.in. działalność szkoleniowo-informacyjną dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Porozumienie Branżowe
http://www.porozumienie.com.pl/

POROZUMIENIE jest ogólnopolską organizacją branżową, skupiającą firmy zlokalizowane na terenie całej Polski. Podstawowymi kryteriami przynależności do organizacji jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz usług porządkowych, a także posiadanie przez przedsiębiorstwo statusu zakładu pracy chronionej.

Portale informacyjne

Internet dla niepełnosprawnych
http://www.idn.org.pl

Zasoby serwisów IdN opracowywane są zdalnie przez osoby niepełnosprawne z różnych stron Polski, pod patronatem Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

http://www.niepelnosprawni.pl

„PORTAL WWW.NIEPELNOSPRAWNI.PL stworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji jest największym serwisem informacyjnym w Polsce poruszającym tematykę niepełnosprawności. Serwis działa od lutego 2003 r. Znajdują się tu informacje o przepisach prawnych, możliwościach znalezienia pracy, podejmowania nauki, aktualnych ulgach i uprawnieniach, systemie orzecznictwa, możliwościach wyjazdu na wakacje i turnusy rehabilitacyjne, szkołach integracyjnych, o organizacjach rządowych i pozarządowych, wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych.”

Klub osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni łączcie się
http://ipon.pl

Klub osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni łączcie się.

Na stronach portalu znajdziemy między innymi:

- w dziale News: informacje poświęcone tematyce niepełnosprawności zebrane z różnych mediów,

- serwis ogłoszeniowy,

- serwis randkowy,

- serwis porad prawnych.

http://www.ops.pl

Serwis ośrodków pomocy społecznej. Portal zawiera dużo praktycznych informacji dla pracowników socjalnych. Oprócz codziennej porcji aktualnych informacji możemy znaleźć tutaj również bogate forum internetowe, serwis ogłoszeniowy gromadzący ogłoszenia poszukujących i oferujących zatrudnienie w jednostkach pomocy społecznej i współpracujących z nimi firmach/instytucjach w różnym charakterze: od wolontariatu po zatrudnienie na etat. Portal oferuje również możliwość publikowania informacji pochodzących od Internautów.

http://www.bezbarier.pl

Podstawowym elementem portalu jest baza danych ofert pracy dla niepełnosprawnych. W bazie danych znajdą Państwo oferty: pracodawców poszukujących pracowników z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych zamierzających podjąć pracę. Ponadto portal posiada część informacyjną i statystyczną.

http://przyjazne.pl/

„Zadaniem serwisu przyjazne.pl jest dostarczenie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom pełnej informacji o miejscach przyjaznych: przyjaznych noclegach, przyjaznej gastronomii, przyjaznych miastach, przyjaznych szkołach.”

http://www.pion.pl

Portal informacyjny osób niepełnosprawnych województwa wielkopolskiego.

http://www.hotelebezbarier.pl/

Serwis powstał w celu stworzenia bazy obiektów hotelowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Znajdą się w nim tylko takie hotele, pensjonaty i ośrodki wczasowe, które były osobiście sprawdzone przez osobę niepełnosprawną.

http://on.autocentrum.pl/

Serwis dla niepełnosprawnych kierowców.

http://www.domotwarty.org.pl

Pierwszy w Polsce portal internetowy skierowany do kobiet niepełnosprawnych.

http://talks.pl/

Strona poświęcona jest oprogramowaniu specjalistycznemu do telefonów komórkowych pozwalającemu na korzystanie z nich przez osoby niewidome i niedowidzące, jak również systemowi nawigacji satelitarnej wspomagającej orientację przestrzenną.

http://www.tytez.pl

Portal randkowy dla osób niepełnosprawnych.

http://www.sluchowisko.net

Serwis dla osób z problemami słuchu.

http://www.niepelnosprawne.pl/

Portal informacyjny dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.