Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Dostępność cyfrowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.rydultowy.naszopspl.

Data publikacji serwisu internetowego: 2013-10-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2013-10-22

Strona jest niezgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak nagłówków h1

 • Stały tytuł strony

 • Nieodpowiedni kontrastowa

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

 • Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

 • Na stronach internetowych brak opisów lub występują niejasne opisy zarówno linków tekstowych jak i obrazkowych.

 • Brak etykiet i opisów w niektórych polach formularzy lub polach wyboru lub etykiety są niedokładne.

 • Pliki możliwe do pobrania nie są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

 • Dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego on-line.

Oświadczenie sporządzono dnia 24 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

1. Wersja kontrastowa,

2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

3. Skróty klawiszowe.

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych

Skróty klawiaturowe:

1 - strona główna

2 – aktualności

3 – portal

6 - kalendarz wydarzeń

g – galerie

i - oferty inwestycyjne

m - mapa strony

c – kontrast

l - większa czcionka

s - mniejsza czcionka

d - domyślna czcionka

h - menu główne

Korzystanie ze skrótów

Internet Explorer: Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER

Firefox: Shift + Alt + klawisz dostępu

Opera: Shift + Esc + klawisz dostępu

Chrome: Shift + Alt + klawisz dostępu (oprócz cyfr), Alt + klawisz dostępu (cyfry) klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach

Ul. Raciborska 369

44-280 Rydułtowy

Tel. 32 4574797

e-mail: kancelaria@mopsrydultowy.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej bądź z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną za dostępność jest Pani Klaudia Wojtala, adres poczty elektronicznej kancelaria@mopsrydultowy.pl

Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 4574797

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie skargi na brak zapewnienia dostępności należy przesyłać na adres kancelaria@mopsrydultowy.pl

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach, ul. Raciborska 369

Wejście jest zabezpieczone bramkami. Istnieje możliwość wjazdu wózkiem (winda zewnętrzna).

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i część pomieszczeń na parterze. Do pozostałej części korytarza prowadzą schody.

W budynku nie ma windy.

Na parterze znajduje się dzwonek dla osób mających problem z poruszaniem się służący do przywołania pracownika Ośrodka.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.