Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Od dnia 01.01.2014 r. na podstawie art. 5 c ustawy z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1.otrzymują przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy

2.są Stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym

3.zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek odbiorcy wrażliwego w drodze decyzji administracyjnej na taki okres na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy. Przykład: dodatek mieszkaniowy przyznany do 30.04.2014 r. to dodatek energetyczny przyznany równiez do 30.04.2014 r.

Wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach, ul. Raciborska 369.

Kwota dodatku energetycznego w okresie od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. zgodnie
z obwieszczeniem ministra gospodarki z dnia 13.04.2017 r. wynosi dla gospodartswa domowego:

1.prowadzonego przez osobę samotną – 11,22 zł miesięcznie

2.składającego się z 2 do 4 osób – 15,58 zł miesięcznie

3.składającego sie z co najmniej 5 osób – 18,70 zł miesięcznie

Dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca z góry odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej na jego rachunek bankowy lub w Kasie tut. Ośrodka w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

W miesiącu styczeń dodatek energetyczny płatny do 30 stycznia każdego roku.

Informacje dodatkowe:

  • postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku z załącznikami tj. kserokopia obowiązujacej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

  • uchylenie decyzji przyznąjacej dodatek mieszkaniowy powoduje wszczęcie postępowania
    w sprawie uchylenia decyzji przyznającej dodatek energetyczny

  • wniesienie odwołania od decyzji ws. przyznania dodatku energetycznego wstrzymuje jego wypłatę

  • wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej

  • dodatek energetyczny przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wniosek do pobrania w tut. Ośrodku lub na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach)

  2. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej