Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

 

Świadczenie "dobry start" zostało wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. 2018, poz. 1061).

Świadczenie "dobry start" przysługuje jednorazowo w wysokości 300 zł.

Świadczenie "dobry start" przysługuje raz w roku. Świadczenie będzie przysługiwać od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia.* Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie "dobry start" przysługuje:

- rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

- osobom uczącym się.

Aby otrzymać jednorazowe świadczenie "dobry start" należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "dobry start" w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2019r. do 30 listopada 2019r., a w przypadku wniosków składanych w postaci papierowej – od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r.

Ustalenie prawa do świadczenia "dobry start" oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "dobry start" złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie prawa do świadczenia "dobry start" oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Informację o przyznaniu świadczenia "dobry start" organ przesyła wnioskodawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje o możliwości odebrania od organu informacji o przyznaniu świadczenia.

*Świadczenie "dobry start" nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.